Stack of books

Podmínky používání

An operation to replace a patient’s diseased lungs with lungs from a donor
Zobrazit ve slovníku

Příhoda charakterizovaná náhlým, závažným zhoršením příznaků nebo zvýšením závažnosti onemocnění.1

Zobrazit ve slovníku

Něco, co souvisí se zvýšeným rizikem onemocnění nebo infekce.

Zobrazit ve slovníku

Týkající se plic.

Zobrazit ve slovníku

Druh vysokého krevního tlaku, který postihuje cévy vedoucí do plic a pravou stranu srdce.15

Zobrazit ve slovníku

Vzdělávací a cvičební program určený ke zlepšení kvality života pacientů s onemocněními plic.16

Zobrazit ve slovníku

Formální dokument, kdy předáte jiné osobě odpovědnost za správu svých záležitostí a rozhodování vaším jménem.

Zobrazit ve slovníku

Lékař specializující se na onemocnění plic.

Zobrazit ve slovníku

Vyšetření, které využívá druhu rentgenu, který produkuje několik podrobných snímků vnitřních částí těla.4

Zobrazit ve slovníku

Nemoc nebo stav, který je přítomen současně s jiným onemocněním nebo stavem.

Zobrazit ve slovníku

Tímto přístrojem se dodává stlačený vzduch. Cílem je zlepšit spánek u lidí s obstrukční spánkovou apnoe.6

Zobrazit ve slovníku

Zhoršování onemocnění/stavu v průběhu času.

Zobrazit ve slovníku

Vyšetření používané ke sledování hladiny kyslíku v krvi pacienta, obvykle pomocí neinvazivního snímače.11

Zobrazit ve slovníku

Poslech hudby a hraní na nástroj v rámci terapie. Cílem je úleva od příznaků plicní fibrózy.

Zobrazit ve slovníku

Terapie, která ulevuje od příznaků a pomáhá pacientům žít pohodlněji s jejich onemocněním.13

Zobrazit ve slovníku

Extrémní vyčerpanost v důsledku námahy nebo nemoci.

Zobrazit ve slovníku

Přípravek, který zajišťuje ochranu před konkrétní infekcí.

Zobrazit ve slovníku

Vyšetření, které prokáže, jak dobře plíce fungují. Měří se, kolik kyslíku a oxidu uhličitého se v krvi nachází. Toto vyšetření vyžaduje odběr malého množství krve od pacienta.3

Zobrazit ve slovníku

Onemocnění, které postihuje jen malé procento populace.

Zobrazit ve slovníku

Plicní tkáň zesílí a ztuhne.

Zobrazit ve slovníku

Příznak, kdy se konečky prstů rozšiřují a zakulacují.8

Zobrazit ve slovníku

Pálení na hrudi, které se může šířit až do krku, a kyselá chuť v ústech.

Zobrazit ve slovníku

Drobná dutinka, plicní sklípek, v němž dochází k výměně plynů mezi vzduchem a krví.

Zobrazit ve slovníku

Soubor vyšetření, kterými se kontroluje, nakolik plíce přijímají a vydávají vzduch a jak dobře zásobují zbytek těla kyslíkem.14

Zobrazit ve slovníku

Druh léčiva, jehož cílem je zpomalit vazivovatění a zjizvení, tedy zpomalit progresi onemocnění.2

Zobrazit ve slovníku

Chirurgické získání buněk nebo vzorků tkáně z plic k patologickému vyšetření.

Zobrazit ve slovníku

Zákrok, při němž se ústy nebo nosem do plic zavede bronchoskop (lékařský přístroj vypadající jako hadička). Do malé části plic se vstříkne tekutina a poté se odebere k vyšetření.

Zobrazit ve slovníku

Druh chronického onemocnění, které se typicky v průběhu času zhoršuje a jsou pro ně charakteristické dlouhotrvající obtíže s dýcháním a slabá výdechová funkce. Dříve se pro CHOPN používaly pojmy chronická bronchitida a emfyzém.

Zobrazit ve slovníku

Postupy, při kterých se dýchá konkrétním způsobem. Cílem je dostat pod kontrolu dušnost a posílit plíce.

Zobrazit ve slovníku

Léčba používaná spolu s konvenčními terapiemi. Pomáhá léčit příznaky a může zlepšit jak psychický, tak fyzický stav.

Zobrazit ve slovníku

Technika dýchání pro lepší kontrolu dušnosti a snížení úzkosti.17

Zobrazit ve slovníku

Onemocnění plic, při kterém dochází k poškození plicních sklípků (alveol).5

Zobrazit ve slovníku

Odborník, který pomáhá zotavit se z příznaků nebo s nimi lépe žít.

Zobrazit ve slovníku

Plicní fibróza je lékařský pojem označující proces, při kterém se jemná plicní tkáň mění v tuhou a jizevnatou.

Zobrazit ve slovníku

Lékař specializující se na léčbu onemocnění trávicího traktu.

Zobrazit ve slovníku

Podávání kyslíku pod lékařským dohledem.11

Zobrazit ve slovníku

Onemocnění trávicího traktu, při kterém se kyselina z žaludku dostává ven z žaludku a dráždí výstelku jícnu (ezofágu).9

Zobrazit ve slovníku

Rychlé a nekontrolované dýchání.

Zobrazit ve slovníku

Onemocnění s progresivním zjizvením nebo zesílením plic bez známé příčiny.4

Zobrazit ve slovníku

S neznámou příčinou.

Zobrazit ve slovníku

Týkající se srdce a cév.

Zobrazit ve slovníku

Lékařská studie, která zjišťuje, jak bezpečná a účinná je nová léčba nebo postup při léčbě určitého onemocnění.

Zobrazit ve slovníku

Přístroj, který odstraňuje ze vzduchu jiné plyny a dodává kyslík v rámci kyslíkové terapie.11

Zobrazit ve slovníku

Postup, který pomáhá redukovat stres a úzkost díky pochopení svých emocí a jejich kontrole.

Zobrazit ve slovníku

Malá plastová hadička zaváděná do nosních dírek. Rozvádí dodatečný kyslík.11

Zobrazit ve slovníku

Porucha spánku charakterizovaná dýcháním, které se během spánku opakovaně zastavuje a zase naskakuje.12

Zobrazit ve slovníku

Onemocnění, kdy dochází k vytvoření voskovité substance (plaku) uvnitř koronárních (věnčitých) tepen, které zásobují srdeční sval okysličenou krví.7

Zobrazit ve slovníku

Podmínky použití

Provozovatelem této webové stránky je společnost Boehringer Ingelheim, spol. s r.o., IČO: 48025976, se sídlem Na poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14176 (dále jen „BI“, „my“, „náš“).

Tyto všeobecné podmínky použití (dále jen „Podmínky“), jakož i zásady ochrany soukromí, které tvoří jejich neoddělitelnou součást, platí pro všechny uživatele této webové stránky, bez ohledu na místo přístupu. Používáním této webové stránky vyjadřujete svůj souhlas s těmito Podmínkami a zavazujete se je dodržovat. Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, tuto webovou stránku prosím nepoužívejte. Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky kdykoliv změnit či doplnit, a proto vám doporučujeme průběžně kontrolovat jejich obsah.

 

Adresáti

Tato webová stránka je určena výhradně uživatelům v České republice a je navržena v souladu s jejími právními předpisy. Tyto Podmínky se řídí právem České republiky. Pokud k webové stránce přistupujete z jiného státu, činíte tak na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

Tato webová stránka obsahuje výhradně nereklamní informace týkající se lidského onemocnění. Přístupem k obsahu webové stránky zaručujete, že jste  oprávněni k obsahu v souladu se všemi příslušnými právními předpisy přistupovat. Pokud tomu tak není, potvrzujete, že jsou vám známa související rizika.

 

Užívání obsahu

Veškerý obsah na této webové stránce je vlastnictvím skupiny společností Boehringer Ingelheim a je chráněn autorským právem. Svolení používat textové dokumenty z této webové stránky (jako jsou white-papers, tiskové zprávy, katalogové listy či často kladené dotazy) je udělováno za předpokladu, že:

  1. na všech kopiích bude připojena copyrightová doložka a znění tohoto odstavce Podmínek - „Užívání obsahu“;
  2. použití dokumentů z této webové stránky bude pouze pro informativní nekomerční nebo osobní použití a tyto dokumenty nebudou dále zveřejňovány, kopírovány a šířeny prostřednictvím počítačové sítě, ani jiných médií;
  3. nebudou provedeny žádné úpravy daných dokumentů.

Jiné použití než za podmínek uvedeného svolení, je výslovně zakázáno a může vést k vzniku občanskoprávní či trestněprávní odpovědnosti. Jakákoliv porušení budou řešena právní cestou.

Výše uvedené svolení nezahrnuje použití designu či rozvržení této webové stránky nebo jakékoliv jiné webové stránky vlastněné, provozované, licencované nebo kontrolované společností skupiny Boehringer Ingelheim. Také jednotlivé prvky těchto webových stránek jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami, právem proti nekalé soutěži či dalšími předpisy a nesmí být kopírovány či napodobovány, a to ani zčásti. Žádné ochranné známky, loga, grafiky, fotografie, obrázky či zvuky, včetně hudby a jiných zvukových nahrávek, které jsou uveřejněny na těchto webových stránkách, nesmějí být dále zveřejňovány, kopírovány nebo šířeny, pokud to výslovně nepovolila konkrétní společnost skupiny Boehringer Ingelheim, která k nim drží příslušná práva.

 

Ochranné známky

Použití názvu společnosti Boehringer Ingelheim či jejího loga třetími osobami je zakázáno, není-li umožněno na základě právních předpisů či k němu nebylo dáno výslovné svolení, resp. poskytnuta licence.

 

Zřeknutí se odpovědnosti za obsah

Veškeré informace zveřejňované prostřednictvím této webové stránky jsou připravovány s nejvyšší pečlivostí. Přesto mohou dokumenty a související grafiky zveřejněné na této webové stránce obsahovat technické nepřesnosti, typografické a jiné chyby.

Všechny tyto dokumenty a související grafiky jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakékoli záruky. Zejména BI nezaručuje vhodnost jakýchkoliv informací obsažených v dokumentech a souvisejících grafikách uveřejněných na této webové stránce, a to pro vámi požadovaný účel. BI se tímto zříká veškerých záruk týkajících se informací uvedených na těchto webových stránkách, včetně záruk za vhodnost pro určitý účel, úplnost, správnost, přesnost, aktuálnost a neporušování práv třetích stran. Přístup k této webové stránce, její používání a použití informací na ní uvedených je jen na vlastní nebezpečí uživatele.

Veškeré informace uvedené na této webové stránce (včetně informací o produktech, nemocech a jejich léčbě) jsou pouze informativní, nemají představovat odbornou radu a nejsou zamýšleny jako náhrada konzultace s lékařem. Účelem této webové stránky není v žádném případě poskytovat lékařskou diagnózu, ani rady týkající se specifické léčby pro konkrétního pacienta. Pokud potřebujete poradit s konkrétním zdravotním problémem, obraťte se prosím na svého lékaře.

V maximálním rozsahu dovoleném právními předpisy neponese BI odpovědnost za jakékoli újmy, které vzniknou uživatelům v souvislosti s používáním této webové stránky nebo informací na ní uvedených či v jeho důsledku. Odpovědnost BI se tak v daném rozsahu vylučuje, přičemž uživatel se vzdává veškerých svých případných práv na náhradu újmy vzniklé v souvislosti s používáním této webové stránky nebo informací na ní uvedených či v jeho důsledku.

BI nezaručuje bezchybný provoz této webové stránky, zejména pak že bude nepřetržitě dostupná. Obsah této webové stránky či webová stránka samotná mohou být kdykoli změněny či odstraněny, a to bez předchozího upozornění.

 

Služby, software a další materiály

V maximálním rozsahu dovoleném právními předpisy neponese BI odpovědnost za jakékoli újmy, které vzniknou uživatelům v souvislosti s používáním či výkonem služeb, software či materiálů (např. prezentace a jiné soubory) poskytovaných prostřednictvím této webové stránky, jakož i v souvislosti s jejich případným neposkytnutím. Odpovědnost BI se tak v danému rozsahu vylučuje, přičemž uživatel se v předmětné souvislosti vzdává veškerých svých případných práv na náhradu újmy.

 

Odkazy na weby třetích stran

Některé odkazy na naší webové stránce mohou vést k jejímu opuštění a návštěvě externí webové stránky. Pokud není na předmětné webové stránce uvedeno jinak, nejsou odkazované stránky pod kontrolou skupiny Boehringer Ingelheim a za obsah takových odkazovaných stránek, včetně odkazů na další webové stránky, za změny nebo aktualizace obsahu, jakož ani za zpracování osobních údajů na daných stránkách probíhající, není odpovědná společnost BI, ani žádný jiný subjekt skupiny Boehringer Ingelheim. Společnost BI, ani žádný jiný subjekt skupiny společností Boehringer Ingelheim není odpovědný za webové vysílání ani za jakoukoli jinou formu přenosu z jakékoliv odkazované stránky (včetně tzv. embedded obsahu). Odkazy jsou vám poskytovány pouze pro vaše pohodlí s tím, že umístění jakéhokoliv odkazu na stránkách BI neznamená, že BI nebo jakýkoliv jiný subjekt skupiny společností Boehringer Ingelheim dané externí stránky doporučuje. Společnost BI není schopna zajistit trvalé a úplné sledování odkazovaných webových stránek třetích stran ohledně možných porušení právních předpisů. Společnost BI proto nepřijímá žádnou odpovědnost za přesnost nebo jakýkoli jiný aspekt informací na webových stránkách třetích stran. Společnost BI může být odpovědná, pokud vůbec, pouze v případě, že si byla vědoma nezákonného obsahu a bylo technicky možné a důvodné zabránit jeho užívání. Zásady ochrany soukromí této webové stránky se nevztahují na odkazované webové stránky třetích stran.

 

Dotazy, zpětná vazba a uživatelský obsah

Požadavky a další zpětné vazby adresované BI prostřednictvím této webové stránky by neměly obsahovat žádné dotazy týkající se zdraví osob nebo konkrétních přípravků určených pouze na lékařský předpis, s nimiž byste se měli obracet na svého lékaře.

V rozsahu, v jakém vám tato webová stránka umožňuje vkládat příspěvky (např. komentáře, dotazy či příspěvky do diskusí apod.), jste povinni dbát na to, aby byl vámi vkládaný obsah pravdivý, přesný, nezavádějící, nikoliv propagační či komerční, neurážlivý a v souladu se všemi aplikovatelnými právními předpisy. Uživatelský obsah pravidelně monitorujeme s tím, že obsah, který nebude v souladu s právními předpisy či těmito Podmínkami, odstraníme bez předchozího upozornění.

Všechny dotazy, zpětné vazby a jiný uživatelský obsah (včetně komentářů, dotazů, návrhů apod.) se považují za nechráněné právem a nedůvěrné. Společnost BI a všechny společnosti skupiny Boehringer Ingelheim jsou tak oprávněny daný uživatelský obsah reprodukovat, používat, zveřejňovat a šířit bez jakýchkoliv omezení (pokud to vyžadují platné právní předpisy o ochraně soukromí, pak pouze v anonymizované podobě), přičemž jim ve vztahu k tomuto obsahu, jakož ani v souvislosti s ním, nevznikají žádné závazky. Jako uživatel výslovně souhlasíte s tím, že veškerý vkládaný uživatelský obsah bude monitorován pro účely farmakovigilance, případně další regulatorní účely, jakož i k provádění příslušných oznámení. V případě potřeby vás můžeme kontaktovat, abychom získali doplňující informace.

 

Kontakt

V případě jakýchkoli otázek týkajících se těchto Podmínek se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím následujících kontaktů:

Boehringer Ingelheim, spol. s r.o. Na Poříčí 1079/3a 110 00 Praha 1.

email: infocz@boehringer-ingelheim.com

tel: +420 234 655 111

 

Účinné od:  18.10.2021